ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικά με τη Δέφτερη Ανάγνωση
___________________________

Η Δέφτερη Ανάγνωση είναι μέσο εναλλακτικής ενημέρωσης, προϊόν συλλογικής εργασίας και εκφράζει ένα χώρο ευρύτερου προβληματισμού για το Δημόσιο λόγο. Bασίζεται εξ ολοκλήρου στην εθελοντική εργασία και στην προσφορά όσων μπορούν και θέλουν. Ασχολείται με τις οπτικές και εμπειρίες ταξικών, πολιτικών και πολιτιστικών (ή άλλων μορφών) κοινωνικών ομάδων, ή/και μειονοτήτων οι οποίες αποκλείονται, στοχοποιούνται, λογοκρίνονται, και άρα η φωνή τους αποσιωπάται ή δεν φτάνει στη Δημόσια Σφαίρα.

Οι αναλύσεις έχουν ως αφετηρία την αποδόμηση των ιεραρχικών δομών εξουσίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η διαφθορά και η διαπλοκή επιχειρούν τη διατήρηση των προνομιακών τους θέσεων και τη διασφάλιση των οικονομικών τους συμφερόντων μέσα από την προώθηση πολιτικών που τις ευνοούν. Σε αυτό το πλαίσιο εντείνονται και σχέσεις εξάρτησης που έχουν τα ΜΜΕ με αυτούς τους κύκλους και οδηγούν σε ένα περαιτέρω αυξανόμενο καθεστώς ελεγχόμενης πληροφόρησης και λογοκρισίας του γενικότερου πλαισίου το οποίο είναι απαραίτητο για να κατανοηθούν οι αποσπασματικές πληροφορίες.

Η προσπάθεια που γίνεται στη Δέφτερη Ανάγνωση δεν αφορά απλώς την παραγωγή άρθρων, αλλά και την αμφίδρομη διάχυση πληροφοριών και συζήτησης με τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας με αποτέλεσμα να λειτουργά ως μέσο διεύρυνσης του διαλόγου θεμάτων που αφορούν τη Δημόσια Σφαίρα, αλλά και ως σημείο αναφοράς ενός ευρύτερου διαλόγου.

  1. Η Δημόσια Σφαίρα, η χειραγώγηση και ο ανισομερής δημόσιος διάλογος

Τα υπάρχοντα ΜΜΕ δεν λειτουργούν στη βάση της πληροφόρησης και της παροχής ίσων ευκαιριών για δημόσιο διάλογο, αλλά με στόχο την «κατασκευή της κοινής γνώμης» μέσα από την χειραγώγηση, την επιλεκτική λογοκρισία, και τις επικοινωνιακές επιθεσεις/υστεριες. Πίσω από αυτές τις διαδικασίες βρίσκονται αυτονόητα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Το Δελτίο έχει σαν στόχο να λειτουργήσει σαν μηχανισμός αντίστασης στην λογοκρισία και σαν προσπάθεια ενίσχυσης της ισομερούς δημόσιας συζήτησης. Η λογική των «ίσων αποστάσεων» πρέπει να δει πρώτα πως είναι δομημένος ο δημόσιος διάλογος και να τοποθετηθεί ώστε να εκδημοκρατικοποιηθει ο διάλογος και όχι να νομιμοποιηθεί η υπάρχουσα δομή χειραγώγησης.

  1. Η Εναλλακτική οπτική και η αποκωδικοποίηση του Θεάματος

Το Δελτίο προσδιορίζεται σαν «εναλλακτικό» με την ιστορική έννοια του όρου. Προσδιορίζει δηλαδή τις αρχές οι οποίες θα λειτουργούν σαν εστίες έμφασης για την επιλογή και τον σχολιασμό της επικαιρότητας: θα δίνεται έμφαση σε θέματα τα οποία έχουν να κάμουν με προσπάθειες διεύρυνσης του «χώρου της ελευθερίας» και την υπονόμευση η αντικατάσταση δομών και συστημάτων τα οποία στηρίζονται στην ιεραρχία και την εξουσία [όπως ο καπιταλισμός, η πατριαρχία, ο ρατσισμός, οι αποικιακες επεμβάσεις , η οικολογική καταστροφή κλπ]. Σε αυτό το πλαίσιο η επιμονή σε ορθολογικό φιλτράρισμα και συνειδητή καχυποψία απέναντι στο θέαμα των ΜΜΕ, είναι απελευθερωτική γιατί σκοπεύει να εμπλέξει τον «δέκτη» σε ένα ενεργητικό ρόλο αμφισβήτησης του λόγου τον οποίο προσπαθεί να επιβάλει το Θέαμα. Ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο η εναλλακτική πληροφόρηση, αλλά και αποκωδικοποίηση του κόσμου της εξουσίας πίσω από το Θέαμα.

  1. Οι εν δυνάμει προοπτικές/δυναμικές

Σαν απόπειρα το Δελτίο δεν έχει σαν στόχο μόνο την καταγραφή και ανάλυση τάσεων – έχει επίσης σαν στόχο την ανάδειξη ριζοσπαστικων δυναμικών σε διάφορους [πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς] χώρους οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική μεταμόρφωση.

  1. Το Τοπικό και το Παγκόσμιο

Το Δελτίο θεωρεί την ανάλυση των διεθνών δυναμικών, στην περιοχή και το παγκόσμιο σύστημα, σαν το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζονται και οι τοπικές εξελίξεις.

 


ENGLISH:

“Defteri Anaynosi” /Second Reading Alternative Information Weekly Online Cypriot Magazine

Description: Defteri Anaynosi is a product of collective work – it is composed by a group as an effort to express wider concerns about the functioning of the Public Sphere and to offer alternative readings and perspectives on current events.

  1. Public Sphere, manipulation and selective public dialogue

Existing media do not operate on the basis of providing information and equal opportunities in the public dialogue – their aims seem to be the manipulation of Public Opinion through selective censorship and communicative attacks/ hysterias. On the background of these processes are obvious political and economic interests. Defteri Anaynosi aims at functioning as a resistance mechanism against censorship and as an effort to reinforce public dialogue on an equal basis for different perspectives. The practice and rhetoric of equidistance should first look into how public dialogue is structured and position itself so as to help democratize it and not legitimize the current structures of manipulation.

  1. Alternative views and the decoding of the Spectacle

Defteri Anaynosi identifies itself as ‘alternative’ in the historical sense of the term. The term defines the principles with which it operates as the focal sites of emphasis for selecting and commenting on the news: in this context it emphasizes issues which deal with efforts to ‘widen’ the “space of freedom” and the undermining or replacement of structures and systems that are structured on the basis of hierarchy and power (such as capitalism, patriarchy, racism, colonial interventions, ecological destruction etc). In this framework, the insistence on rational filtering and conscious suspiciousness/ questioning towards media spectacles is seen as emancipatory as it aims at involving the recipient/audience in an active role against the passive one promoted by the “culture of the Spectacle”. Thus the aim here is not just the providing of alternative information; but the questioning of the discourses of power structures and their decoding.

  1. Potential prospects/ dynamics

As an attempt at social and historical intervention, Defteri Anaynosi does not only aim at registering and analyzing tendencies, it also aims at highlighting radical dynamics and contradictions in a range of areas of public concern (political, cultural, economic), which may help towards social reformation.

  1. Local and Global

Defteri Anaynosi considers the analysis of global dynamics, regionally and worldwide, as a broader system within which local developments take place. The interaction of the local and the regional-global is seen as a key dimension in understanding the historical dynamics in which events and conflicts unfold.